Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Přístrojové vybavení


Deformační testy

Deformační stroj INSTRON 5882

  Deformační testy jsou jednou ze základních metod ve fyzice materiálů. Několik univerzálních deformačních strojů vybavených různými otickými a mechanickými extenzometry a pecemi umožňují provádět deformační experimenty při teplotách v rozmezí -196 °C až 1200 °C.

telefon:
+420 95155 1370, místnost: F037

Dilatometrie

Vertikální dilatometr Linseis L75 PT

  Dilatometrie je experimentální metoda, díky níž lze studovat délkové změny zkoumaného materiálu v důsledku fyzikálních nebo chemických procesů. Tyto procesy mohou být zkoumány v závislosti na teplotě nebo čase.

telefon:
+420 95155 1304
místnost:
F044

DSC - Diferenční skenovací kalorimetrie

Netzsch DSC 404 C Pegasus

  Diferenční skenovací kalorimetrie je experimentální metoda, pomocí níž lze studovat tepelné projevy fyzikálních dějů probíhajících v materiálu. Tyto tepelné procesy mohou být studovány v závislosti na teplotě nebo čase během definovaného teplotního programu.

telefon:
+420 95155 1304
místnost:
F044

Chemická laboratoř

  Chemická laboratoř slouží k přípravě vzorků pro mikroskopii, deformační testy apod. V laboratoři jsou k dispozici pily pro přesné řezání vzorků, automatické leštičky, zařízení na elektrolytické a iontové leštění.

telefon:
+420 95155 1451
místnost:
F019-020

Kryomletí

Kryomlýn

  Mletí kovových prášků patří mezi běžné procesy práškové metalurgie. Zařízení na Katedře fyziky materiálů je zcela unikátní (jediné v ČR), jelikož v něm vysoko-energetické mletí probíhá přímo v kapalném dusíku.

telefon:
+420 95155 1325
místnost:
F042

Mikrotvrdost

Mikrotvrdoměr Qness Q10

  Měření mikrotvrdosti je poměrně jednoduchá metoda sloužící k určení tvrdosti materiálů. Automatický přístroj umožňuje měření velkého počtu vzorků v krétkém čase, případně proměření nehomogenity v tvrdosti materiálu (mapování mikrotvrdosti).

telefon:
+420 95155 1382
místnost:
F039

Světelná mikroskopie

Metalograficky mikroskop se sadou objektivů umožňujících zvětšení až 1000x, s možností polarizace světla a se softwarovým vybavením pro analýzu obrazu.

telefon:
+420 95155 1382
místnost: F039

Rezistometrie

Schéma el. obvodu pro čtyřbodovou metodu

  Měření elektrického odporu a jeho závislosti na teplotě se používá pro určení strukturních změn a fázových transformací v materiálu.

  telefon: +420 95155 1382
  místnost: F043

SEM - Skenovací elektronová mikroskopie

  Skenovací elektronová mikroskopie je v dnešní době standardní metodou užívanou při studiu struktury materiálů. V laboratoři SEM máme dva mikroskopy umožňující využití široké škály analytických metod. Jeden z mikroskopů je navíc vybaven fokusovaným iontovým svazkem (FIB), pomocí nějž můžeme obrábět vzorky s přesností desítek nanometrů.

telefon:
+420 95155 1304, místnost: F035-036

TEM - Transmisní elektronová mikroskopie

JEOL 2200FX

  Transmisní elektronová mikroskopie umožňuje pozorování vzorků tloušťky řádově 100 nm při vysokém zvětšení (cca až 106) a s velkou rozlišovací schopností (řádově několik desetin nm).

telefon:
+420 95155 1304, místnost: F025-030

Vnitřní tlumení

Vysokoteplotní zařízení RFDA HT650, IMCE n.v.

  Vnitřní tlumení je obecně definováno jako rozptýlená mechanická energie uvnitř plynné, kapalné nebo pevné látky, vystavené časově závislému zatížení v mezích elastické deformace.

telefon:
+420 95155 1304, místnost: F042

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO