Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.

foto Email: sima [at] met [dot] mff [dot] cuni [dot] cz
Tel: (+420) 95155 1362
Fax: (+420) 95155 1490
Místnost: F143
Adresa:Ke Karlovu 5, Praha 2, 121 16

Profesní životopis

 • 1975 VŠ diplom v oboru fyzika, zaměření fyzika pevných látek, MFF UK Praha
 • 1977 Rerum naturalium doctor (RNDr.), MFF UK Praha
 • 1983 Candidatus scientiarum (CSc.), kandidát fyzikálně-matematických věd, MFF UK
 • 1992 Docentem pro obor fyzika, směr fyzika kondenzovaných látek, MFF UK
 • 2006 Profesorem pro obor strojírenská technologie, Technická univerzita Liberec

Vědecká činnost

Vědecké aktivity

 • fázové přechody v pevných látkách
 • termická analýza - DSC, DTA, termofyzikální vlastnosti materiálů
 • intermetalické sloučeniny
 • magnetické vlastnosti, magnetické struktury
 • neutronová difrakce

Členství ve vědeckých společnostech

 • Materials Research Society, Warrendale, PA, USA
 • Jednota českých matematiků a fyziků
 • Vědecká společnost pro nauku o kovech - jednatel
 • zástupce MFF v Centru nových materiálů a technologií ČR

Organizace konferencí

 • člen organizačního výboru mezinárodní Letní školy magnetismu amorfních látek 1979
 • člen organizačních výborů International Symposium on Plasticity of Metals and Alloys (ISPMA) v letech 1987, 1990
 • člen organizačního výboru Research Conference on Physical Metallurgy, organizované European Science Foundation v roce 1991
 • člen mezinárodního organizačního výboru ISPMA v letech 1994, 2000
 • člen organizačního výboru International Conference on Strenght of Materials 1997
 • člen organizačního výboru EUROMAT 2005

Redakční činnost

 • příprava a vydávání bulletinu Zprávy Vědecké společnosti pro nauku o kovech

Recenze

 • recenze cca 30 prací v odborných časopisech (např. Phil. Mag., Mater. Sci. Eng. A, Physica B&C, Physica B, phys. stat. sol., Czech. J. Phys., acta phys. slov., Kovové Materiály)
 • recenze 1. vydání učebnice B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a magnetismus
 • lektorský posudek na 2. vydání učebnice B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a magnetismus
 • oponentské posudky habilitačních, disertačních a diplomových prací
 • posudky grantových projektů GAČR, GAUK, COST, Eureka, člen oponentní rady pro oponentní řízení VZ MSM2579478701

Zahraniční spolupráce a projekty

 • Ústav fyziky materiálů, Univerzita Göttingen (Göttingen, Německo): Prof. R. Kirchheim, od roku 1989. Studium fyzikálních vlastností intermetalických sloučenin, fázové transformace, diferenční scanovací kalorimetrie.
 • Ústav fyziky kovů a jaderné fyziky pevných látek, TU Braunschweig (Braunschweig, Německo): Prof. H. Neuhäuser, od roku 1997. Studium fázových transformací metodami in-situ, vlastnosti intermetalik.
 • Ústav fyziky materiálů, Univerzita Vídeň (Vídeň, Rakousko): Prof. W. Pfeiler, od roku 1994. Studim fyzikálních vlastností intermetalických sloučenin, fázové přechody pořádek - nepořádek, rezistometrie.
 • Department of Materials Science and Engineering, Univerzita Pittsburgh, (Pittsburgh, USA): Prof. W. A. Soffa, od roku 1999. Studium fyzikálních vlastností intermetalických sloučenin, fázové transformace, elektronová mikroskopie.

Publikace

Pedagogická činnost

 • člen Vědecké rady FS TUL
 • člen, místopředseda a předseda zkušebních komisí
 • předseda oborové rady oboru 3911V011 Materiálové inženýrství na FS TUL

Výuka

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO