Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Navigace

Studijní programy

Bakalářský studijní program

Bakalářský studijní program Obecná fyzika má standardní dobu studia 3 roky a maximální dobu studia 6 let. První dva roky studia jsou společné pro všechny studenty. Během nich studenti získají rozsáhlé znalosti z matematiky a programování, široký přehled z fyziky a naučí se zpracovávat experimentální data. Ve třetím roce má student možnost absolvovat jeden z bloků, na které pak navazuje odpovídající magisterské studium.

V případě, že se rozhodnete studovat na Katedře fyziky materiálů, doporučujeme si vybrat blok Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a svou bakalářskou práci absolvovat u jednoho z našich spolupracovníků. Během třetího ročníku si studenti na Katedře fyziky materiálů osvojí základní dovednosti potřebné k přípravě vzorků a obsluze experimentálních zařízení využívaných v materiálové vědě (deformační přístroje, optické a elektronové mikroskopy, kalorimetr atd.). Úspěšní absolventi bakalářského studia mohou pokračovat na navazujícím magisterském studiu Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů.

Pro úspěšné složení státní závěrečné zkoušky v našem oboru doporučujeme následující studijní plán:

Studijní plán bakalářského studia

III. ročník – Zimní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Fyzika V 
(jaderná a subjaderná fyzika)
NOFY029 6 3 Zk 1 Z
Fyzikální praktikum IV
pro obor Obecná fyzika
NOFY030 4 0   3 KZ
Matematika pro fyziky IV NMAF044 9 4 Zk 2 Z
Termodynamika a statistická fyzika NOFY031 7 3 Zk 2 Z
Kvantová teorie I NFPL010 9 4 Zk 2 Z
Kurz bezpečnosti práce II   0        

III. ročník – Letní semestr

číslo kredity přednášky cvičení
Bakalářská práce NSZZ026 6 0   4 Z
Úvod do fyziky kondenzovaných soustav NFPL150 9 4 Zk 2 Z
Proseminář fyziky kondenzovaných soustav NFPL192 3 0   2 Z

Magisterský studijní program

Výuka oboru Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů v navazujícím magisterském studiu na Katedře fyziky materiálů je věnována teoretickému i experimentálnímu studiu vlastností materiálů, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikace. Studijní program zabezpečuje široké teoretické vzdělání ve fyzice pevných látek a poskytuje přehled o principech moderních experimentálních metod a technologických postupů.

Studenti rovněž získají praxi v obsluze pokročilých experimentálních zařízení (rastrovací a transmisní elektronový mikroskop, přístroj na měření akustické emise atd.) a mohou se aktivně zapojit do řešení zajímavých výzkumných projektů napojených na průmyslovou praxi. Úspěšným absolventům nabízíme možnost pokračovat v doktorském studiu.

Pro úspěšné složení státní závěrečné zkoušky v našem oboru doporučujeme následující studijní plán:

Studijní plán magisterského studia

I. ročník – Zimní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Exper. metody fyz. kond. stavu I NFPL145 9 3 Zk 3 Z
Fyzika materiálů I NFPL135 3 2 Zk 0  
Prakt. užití el. mikroskopie NFPL074 3 1   1 Z
Semestrální práce NFPL136 3 0   2 Z
Struktura materiálů NFPL133 4 3 Zk 0  
Studium reál. strukt. pev. látek NFPL155 3 2 Zk 0  
Teorie kondenzovaných látek NFPL132 6 3 Zk 1 Z
Termodynamika materiálů NFPL134   2 Zk 0  
Úvod do kryst. a strukt. analýzy NAJZ011 5 2 Zk 1 Z
Angličtina pro fyziky NAJZ011 3 0   2 Z
Elektronová mikroskopie NFPL115 3 2 Zk 0  

I. ročník – Letní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Diplomová práce I NSZZ023 6 0   4 Z
Exper. metody fyz. kond. soustav II. NFPL146 9 3 Zk 3 Z
Fyzika materiálů II NFPL139 3 2 Zk 0  
Kinetika fázových transformací NFPL055 3 2 Zk 0  
Metody zpracování fyz. měření NOFY034 3 2 Zk 0  
Seminář anal. metod v elektr. mikr. NFPL054 6 0   4 Z
Seminář fyziky kovů NFPL113 3 0   2 Z
Technologie materiálů   3 2   0  

II. ročník – Zimní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Diplomová práce III NSZZ025 9 0   6 Z
Seminář fyziky kovů NFPL113 3 0   2 Z
Fyzika materiálů III NFPL140 3 2 Zk 0  

II. ročník – Letní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Diplomová práce III NSZZ025 15 0   10 Z
Seminář fyziky kovů NFPL113 3 0   2 Z

Doktorský studijní program

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Standardní doba studia je čtyři roky, maximální doba je osm let. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděný za jménem).

Pro úspěšné složení státní závěrečné zkoušky v našem oboru doporučujeme následující studijní plán:

Studijní plán doktorského studia

I. ročník – Zimní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Vybrané partie z kvantové teorie NBCM083 9 2 Zk 1 Z
Metody statistické fyziky NFPL088 3 2 Zk 1 Z
Fyzika materiálů III NFPL140 3 2 Zk 0  
Moderní problémy fyziky materiálů NFPL120 3 2 Zk 0  
Pokročilé metody strukturní analýzy   4 0   2 Z
Seminář fyziky kovů NFPL113 3 0   2 Z
Anglický jazyk pro doktorské studium NJAZ068 6 0   2 Z

I. ročník – Letní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti materiálů NFPL198 3 2 Zk 0  
Základy mechaniky kontinua a teorie dislokací NFPL197 3 2 Zk 0  
Elektronová teorie pevných látek NFPL085 3 2 Zk 0  
Seminář řešení fyzikálních problémů NFPL087 3 0   2 Z
Seminář fyziky kovů NFPL113 3 0   2 Z
Anglický jazyk pro doktorské studium NJAZ069 3 0   2 Z

II. ročník – Zimní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Experimentální metody fyziky kondenzovaného stavu NFPL086 9 2 Zk 2  
Seminář fyziky kovů NFPL113 3 0   2 Z
Vybrané partie z PAS NFPL128 3 1 Zk 1 Z

II. ročník – Letní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Anglický jazyk pro doktorské studium NJAZ069 0 0 Zk 0 Z
Seminář fyziky kovů NFPL113 3 0   2 Z

III. ročník – Zimní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Seminář fyziky kovů NFPL113 3 0   2 Z

III. ročník – Letní semestr

kód kredity přednášky cvičení
Seminář fyziky kovů NFPL113 3 0   2 Z

 

© 2009 KFM MFF UK :: přihlásit se

xhtml, css, rss, design :: Atelier GINGO